ความเป็นมาขององค์กร

         บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี คศ. 1987 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และมียอดขายต่อปีโดยเฉลี่ยประมาณ 400 ล้านบาท ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท เช่น ของเด็กเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย สื่อการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา หนังสือห้องสมุดและหนังสืออ่านเสริมความรู้ทั่วไป หนังสือแบบเรียน ซีดีรอมมัลติมีเดียร์และวีซีดีเพื่อการศึกษา