โครงการมอบทุนเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ CEFR มูลค่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท


1.หลักการและเหตุผล

ในปี พ.ศ. 2559 เป็นปีที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มประเทศในอาเซียนรวมถึงชาติอื่น ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วม โดยมีการสื่อสารกันในกลุ่มประเทศมากขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีได้ใน 8 กลุ่มอาชีพในเบื้องต้น และจะขยายไปยังกลุ่มอาชีพอื่นต่อไป ทั้งนี้ นอกจากความรู้ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะแล้ว ภาษาก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากกลุ่มประชาคมอาเซียนได้กำหนดภาษามาตรฐานสำหรับติดต่อสื่อสารเป็นภาษากลาง นั่นก็คือ ภาษาอังกฤษครูเป็นหนึ่งในอาชีพที่ยังไม่ได้รับการประกาศให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี อาจเป็นเพราะมาตรฐานการพัฒนาวิชาชีพครูในกลุ่มประชาคมอาเซียนนั้นยังมีปัญหาอยู่ โดยเฉพาะเรื่องภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารอย่างภาษาอังกฤษ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายประเทศแล้วก็พบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าประเทศอื่น ในเกือบทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายอาชีพด้านการศึกษานอกจากนี้ปัญหาที่ประเทศไทยประสบนั้น มีผลวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการสรุปว่า ครูภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ของประเทศยังไม่ผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ แม้กระทั่งทักษะการฟัง-พูด ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาแต่ละภาษา จากผลวิจัยนี้ทำให้กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงการพัฒนาการศึกษาโดยเริ่มต้นที่การพัฒนาครูเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นอย่างทักษะการฟังและทักษะการพูด ซึ่งเป็นทักษะเริ่มต้นในการเรียนรู้ภาษาเพื่อให้ครูสามารถเข้าใจธรรมชาติของภาษาได้ดีขึ้น รวมถึงฝึกทักษะการนำภาษาอังกฤษไปใช้จริงโดยไม่เน้นไวยากรณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก อีกทั้งเมื่อครูสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้แล้ว ย่อมนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักเรียนได้เป็นอย่างดีครูเป็นหนึ่งในอาชีพที่ยังไม่ได้รับการประกาศให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี อาจเป็นเพราะมาตรฐานการพัฒนาวิชาชีพครูในกลุ่มประชาคมอาเซียนนั้นยังมีปัญหาอยู่ โดยเฉพาะเรื่องภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารอย่างภาษาอังกฤษ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายประเทศแล้วก็พบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าประเทศอื่น ในเกือบทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายอาชีพด้านการศึกษานอกจากนี้ปัญหาที่ประเทศไทยประสบนั้น มีผลวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการสรุปว่า ครูภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ของประเทศยังไม่ผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ แม้กระทั่งทักษะการฟัง-พูด ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาแต่ละภาษา จากผลวิจัยนี้ทำให้กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงการพัฒนาการศึกษาโดยเริ่มต้นที่การพัฒนาครูเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นอย่างทักษะการฟังและทักษะการพูด ซึ่งเป็นทักษะเริ่มต้นในการเรียนรู้ภาษาเพื่อให้ครูสามารถเข้าใจธรรมชาติของภาษาได้ดีขึ้น รวมถึงฝึกทักษะการนำภาษาอังกฤษไปใช้จริงโดยไม่เน้นไวยากรณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก อีกทั้งเมื่อครูสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้แล้ว ย่อมนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักเรียนได้เป็นอย่างดีในช่วงที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการพยายามที่จะกระจายโอกาสทางการศึกษาตามที่ระบุไว้ใน พรบ.การศึกษา พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553) และตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 11 ใช้ในปี พ.ศ.2555-2559) ให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยพัฒนาทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนที่เล็งเห็นปัญหาและได้เข้ามาสนับสนุนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเช่นกันในปลายปี พ.ศ. 2558 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ กระทรวงศึกษาธิการจัดทำโครงการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ที่จะมอบให้แก่ประชาชนในปี 2559 จำนวน 10 โครงการ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด ร่วมกับ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ ได้จัดโครงการทัศนศึกษาวัฒนธรรมระยะสั้น ครั้งที่ 1 ณ ประเทศสิงคโปร์และกัมพูชา โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จากจำนวนตัวเลขผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 15,000 คน จาก 5,000 โรงเรียน นับเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสำหรับผู้เริ่มศึกษาอาเซียนศึกษา เพราะได้เห็นพัฒนาการจากอดีตอันยิ่งใหญ่ สู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้านของการดำเนินชีวิต การเข้าใจความแตกต่างระหว่างสองประเทศจะช่วยให้เข้าใจประชาคมอาเซียนในภาพรวมมากยิ่งขึ้น และเข้าใจเอกลักษณ์อย่างหนึ่งทางวัฒนธรรมของอาเซียน นั่นคือ ความเป็นเอกภาพบนความแตกต่าง (Unity in Diversity)ในปี พ.ศ. 2559 นี้ บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด AMD Far East Ltd. Thailand ร่วมกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษา รวมถึงได้เล็งเห็นประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดโครงการต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว พร้อมกันนั้นยังได้เพิ่มทุนเป็นสองเท่าตัวเพื่อใช้ในการมอบทุนพัฒนาทักษะและความรู้ให้แก่คุณครูและนักเรียนจากโครงการตอบปัญหาวิชาการครั้งที่ 2 โดยใช้เกณฑ์ของข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและภาษาไทย เป็นมาตรฐานในการตอบปัญหาของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับครูตามมาตรฐาน CEFR อีกหนึ่งโครงการในการนี้บริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนชั้นนำของประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาครูและนักเรียนซึ่งเป็นกลไกสำคัญของระบบการศึกษา โดยการพัฒนาครูนั้นทางบริษัทเห็นว่าควรพัฒนาด้านภาษาอังกฤษก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากเหตุผลการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเหตุผลในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่ครูจะสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อีกด้วย ทางบริษัทฯ จึงได้จัดโครงการชิงทุนการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับครูตามมาตรฐาน CEFR โดยครูสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ทุกที่ทุกเวลา จากการเรียนผ่านระบบออนไลน์มาตรฐาน รวมถึงมีการสอบเพื่อวัดระดับทั้งก่อนและหลังเข้าโครงการ และมีการมอบประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำเพื่อเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของการพัฒนาในครั้งนี้๒. ลักษณะโครงการ

๒.๑ โครงการนี้เป็นโครงการมอบทุนการศึกษาภาษาอังกฤษแบบออนไลน์สำหรับครูผู้สอน โดยมีโปรแกรมให้เลือกเรียน 2 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม DynEd เพื่อฝึกการฟังและการพูดภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษา จำนวน ๑,๐๐๑ ทุนการศึกษา และโปรแกรม 24English เพื่อฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียนสำหรับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา จำนวน ๑,๐๐๑ ทุนการศึกษา

๒.๒ การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ จะคัดเลือกจากผู้สมัครเป็นรายบุคคล

๒.๓ การคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษานี้ เป็นการคัดเลือกเป็นการทั่วไป (OPEN COMPETITION SCHOLARSHIP PROGRAM) โดยครูที่สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกจะต้องเป็นครูสอนประจำที่โรงเรียนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ทุกสังกัด ไม่จำกัดวิชาที่สอน

๒.๔ ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยข้อสอบคัดเลือกจะเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษวัดระดับมาตรฐาน ทดสอบการฟัง พูด อ่าน เขียน คัดเลือกผู้ได้รับคะแนนสูงสุด ๑,๐๐๑ อันดับรับทุนการศึกษา แยกพิจารณาจากผู้ให้ความสนใจรายโปรแกรม (สามารถเลือกความสนใจโปรแกรมได้จากตอนสมัคร)

๒.๕ เมื่อเรียนจบคอร์สแล้ว ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องทำข้อสอบวัดระดับอีกครั้งเพื่อทราบผลและพัฒนาการจากการเรียน

๒.๖ หากมีการสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกครูที่อยู่ในอันดับสำรองเพื่อรับทุนการศึกษาแทนท่านที่สละสิทธิ์ โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

๓. ประเภททุนการศึกษา

ทุนการศึกษาที่มอบในโครงการนี้มีทั้งหมด ๒๐๐๒ ทุนการศึกษา แบ่งออกเป็นทุนการศึกษาสำหรับเรียนภาษาอังกฤษระดับออนไลน์ 2 โปรแกรม ได้แก่

โปรแกรมฝึกการฟังพูดภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษา DynEd จำนวน ๑,๐๐๑ ทุน มูลค่าทุนละ ๑,๐๐๐ บาท รวม ๑,๐๐๑,๐๐๐ บาท โปรแกรมฝึกการฟังพูดอ่านเขียนสำหรับสอบวัดระดับ 24ENGLISH จำนวน ๑,๐๐๑ ทุน มูลค่าทุนละ ๑,๐๐๐ บาท รวม ๑,๐๐๑,๐๐๐ บาท รวมมูลค่าทุนการศึกษา ๒,๐๐๒,๐๐๐ บาท

๔. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๔.๑ ต้องมีสัญชาติไทย

๔.๒ ต้องเป็นครูหรืออาจารย์ประจำโรงเรียนระดับประถมศึกษา หรือ มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ใน ทุกสังกัด ไม่จำกัดวิชาที่สอน

๔.๓ ต้องเป็นผู้พร้อมจะพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือต้องการวัดระดับภาษาอังกฤษของตนเองด้วยข้อสอบระดับมาตรฐานสากล

๕. ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.es-ilc.org โดยดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2. เมื่อสมัครในขั้นต้น โดยกรอกข้อมูลและส่งไฟล์หลักฐานการสมัครผ่านทางระบบแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลและทำการเปิดใช้งานระบบ (Activate) ให้กับผู้สมัคร โดยผู้สมัครจะได้รับอีเมลยืนยันการเปิดใช้งานระบบ หากไม่ได้รับอีเมลยืนยันการเปิดใช้งาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ กรุณากรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และอีเมลตามจริง ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การสมัครสำหรับผู้สมัครที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อกลับได้

3. ผู้สมัครทุกคนจะต้องล็อกอินเข้าระบบเพื่อทำข้อสอบวัดระดับ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยข้อสอบจะเป็นข้อสอบวัดระดับมาตรฐานฟังพูดอ่านเขียน

4. ผู้สอบจะต้องทำข้อสอบให้ครบทุกส่วน โดยสามารถทำข้อสอบได้เพียง ครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วระบบจะไม่แจ้งคะแนนให้แต่ละทีมทราบ ระบบจะปิดให้ทำข้อสอบเวลา ๒๓.๕๙ น. ของคืนวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ หากผู้สมัครท่านใดไม่ทำข้อสอบในระยะเวลาที่กำหนด ขอตัดสิทธิ์การพิจารณาทีมนั้น ๆ ผู้สมัครทุกท่านจึงควรวางแผนการสอบให้ดี ไม่ควรทำข้อสอบในวันสุดท้ายโดยเฉพาะก่อนระบบปิดให้ทำข้อสอบ

5.ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยประกาศรายชื่อจังหวัดละ ๑๓ ท่านต่อโปรแกรม ผ่านทางเว็บไซต์ www.es-ilc.org

6.ผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกคนจะต้องเรียนภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรมที่ตนได้รับทุนการศึกษาภายใน ๑๘๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

7.หลังเรียนจบ ผู้ได้รับทุนทุกท่านจะต้องเข้าสอบวัดระดับอีกครั้ง ผู้มีสิทธิสอบจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของบทเรียนที่กำหนด เมื่อผ่านการสอบวัดระดับครั้งสุดท้ายแล้วจึงจะได้ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรแสดงผลการสอบ

๖. กำหนดการ

รายละเอียด ระยะเวลา
รับสมัครผ่านสำนักอำนวยการ สพฐ. หรือผ่านเว็บไซต์ www.es-ilc.org ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ทำข้อสอบคัดเลือกออนไลน์ ๑๘- ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
ระยะเวลาการเรียนออนไลน์ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
ทำข้อสอบวัดระดับหลังการเรียน ๒๔ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ
ชั้น ๒๖ อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ๑๕๙/๔๐ ถนนสุขุมวิท ๒๑ (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทร. ๐๒ – ๖๖๕ – ๗๔๔๕   อีเมล
contact@e-studio.co.th
Facebook: Estudiothailand   website: www.es-ilc.orgบริษัท ทีชชิ่งทอยส์ จำกัด
๒๓๘/๑๕ ซอยอยู่เจริญ ๒๙ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทร. ๐๒-๒๗๔-๑๓๔๑           website:
www.teachingtoys.co.th